Скачать этот документ в pdf


Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 23 декабря 1999 г. N 8/2292

ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI I НАВУКI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
16 жнiўня 1996 г. N 365
АБ СТВАРЭННI ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫХ АБ'ЯДНАННЯЎ ВЫШЭЙШЫХ
НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
У мэтах развiцця i ўдасканалення вышэйшай адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь ЗАГАДВАЮ:
1. Стварыць вучэбна-метадычныя аб'яднаннi вышэйшых навучальных устаноў Рэспублiкi Беларусь (дадатак 1).
2. Замацаваць за вучэбна-метадычнымi аб'яднаннямi ў адпаведнасцi з дадаткам 1 профiлi i спецыяльнасцi вышэйшай адукацыi, вызначыць базавыя вышэйшыя навучальныя ўстановы.
3. Зацвердзiць Тыпавое палажэнне аб вучэбна-метадычным аб'яднаннi вышэйшых навучальных устаноў Рэспублiкi Беларусь (дадатак 2).
4. Дазволiць Галоўнаму ўпраўленню вышэйшай адукацыi (Даманеўскi Дз.С.) ў абгрунтаваным выпадку ўносiць змяненнi i дапаўненнi ў пералiк спецыяльнасцей, замацаваных за ВМА.
5. Каардынацыю дзейнасцi ВМА ўскласцi на Рэспублiканскi iнстытут вышэйшай школы i гуманiтарнай адукацыi (Гайсёнак В А.)
6. Галоўнаму ўпраўленню вышэйшай адукацыi (Даманеўскi Дз.С.) i Рэспублiканскаму iнстытуту вышэйшай школы i гуманiтарнай адукацыi (Гайсёнак В.А.) сумесна з базавымi вышэйшымi навучальнымi установамi:
6.1. Правесцi ў вераснi 1996 г. нараду старшынь вучэбна-метадычных аб'яднанняў па пытаннях арганiзацыi дзейнасцi ВМА.
6.2. Забяспечыць у кастрычнiку 1996 г. зацвярджэнне структур, саставаў, палажэнняў i планаў работы вучэбна-метадычных аб'яднанняў.
6.3. Арганiзаваць распрацоўку дзяржаўных патрабаванняў да мiнiмуму зместу i ўзроўню падрыхтоўкi выпускнiкоў па замацаваных за аб'яднаннямi спецыяльнасцях.
6.4. Забяспечыць iнфармацыйнае ўзаемадзеянне Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь i вучэбна-метадычных аб'яднанняў.
7. Рэспублiканскаму iнiстытуту вышэйшай школы i гуманiтарнай адукацыi (Гайсёнак В.А.):
7.1. Да 1 кастрычнiка 1996 г. ва ўстаноўленым парадку ўнесцi на разгляд кiраўнiцтва Мiнiстэрства прапановы аб стварэннi рэспублiканскай службы па арганiзацыйна-метадычнаму забеспячэнню вышэйшай адукацыi.
8. Старшыням вучэбна-метадычных аб'яднанняў:
8.1. Удакладнiць пералiк вышэйшых навучальных устаноў (факультэтаў, кафедраў), якiя ўваходзяць ва ўзначальваемае аб'яднанне.
8.2. Распрацаваць i да 1 кастрычнiка 1996 г. прадставiць на зацвярджэнне структуру, састаў, палажэнне i план работы канкрэтнага вучэбна-метадычнага аб'яднання;
8.3. 3абяспечыць неабходныя ўмовы для функцыянiравання вучэбна-метадычных аб'яднанняў.
9. Кантроль за выкананнем гэтага загаду ўскласцi на першага намеснiка Мiнiстра адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь Стаўрова В.П.
Мiнiстр В.I.СТРАЖАЎ
Дадатак 1
да загаду
Мiнiстэрства
адукацыi i навукi
Рэспублiкi Беларусь
16.08.1996 N 365
ПЕРАЛIК
ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫХ АБ'ЯДНАННЯЎ ВЫШЭЙШЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА ПРОФIЛЯХ I СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ
ПАДРЫХТОЎКI СПЕЦЫЯЛIСТАЎ (ВМА ВНУ)
Вучэбна-метадычнае 
   аб'яднанне      
   Базавая ВНУ     
  Профiль     
падрыхтоўкi   
спецыялiстаў  
 Спецыяльнасцi вышэйшай адукацыi 


        1          
      2       
              3                  
Па прыродазнаўча-  
навуковай адукацыi 
Беларускi дзяржаўны
унiверсiтэт        
Беларускi дзяржаўны
педагагiчны        
унiверсiтэт        


Прыродазнаўча-
навуковы      
Педагагiчны   


Н.01.01.00 - Матэматыка          
Н.02.01.00 - Фiзiка              
Н.02.02.00 - Радыёфiзiка         
Н.02.03.00 - Фiзiчная            
             электронiка         
Н.03.01.00 - Хiмiя               
Н.04.01.00 - Бiялогiя            
Н.05.01.00 - Геаграфiя           
Н.06.01.00 - Экалогiя            
Н.06.02.00 - Радыеэкалогiя       
Н.06.03.00 - Радыебiялогiя i     
             радыяцыйная         
             медыцына            
Н.07.01.00 - Механiка            
Н.08.01.00 - Прыкладная          
             матэматыка          
Н.08.02.00 - Iнфарматыка         
Н.08.03.00 - Эканамiчная         
             кiбернетыка         
Н.08.04.00 - Актуарная           
             матэматыка          
П.01.01.00 - Матэматыка          
П.01.03.00 - Хiмiя               
П.01.04.00 - Бiялогiя            
П.01.05.00 - Геаграфiя           
П.02.02.00 - Фiзiка              
Па фiлалагiчнай    
адукацыi           
Беларускi дзяржаўны
унiверсiтэт        
Беларускi дзяржаўны
педагагiчны        
унiверсiтэт        
Мiнскi дзяржаўны   
лiнгвiстычны       
унiверсiтэт        
Гуманiтарны   
Педагагiчны   
Г.02.01.00 - Беларуская мова i   
             лiтаратура          
Г.02.02.00 - Руская мова i       
             лiтаратура          
Г.02.03.00 - Славянскiя мовы i   
             лiтаратуры          
Г.02.04.00 - Класiчныя мовы i    
             антычная            
             лiтаратура          
Г.02.05.00 - Сучасныя замежныя   
             мовы                
Г.04.01.00 - Журналiстыка        
Г.04.02.00 - Лiтаратурная        
             работа              
П.02.05.00 - Беларуская мова i   
             лiтаратура          
П.02.06.00 - Руская мова i       
             лiтаратура          
П.02.07.00 - Англiйская мова     
П.02.08.00 - Нямецкая мова       
П.02.09.00 - Французская мова    
П.02.10.00 - Iспанская мова      
Па псiхолага-педа- 
гагiчнай адукацыi  
Беларускi дзяржаўны
унiверсiтэт        
Беларускi дзяржаўны
педагагiчны        
унiверсiтэт        Гуманiтарны   
Педагагiчны   
Г.07.01.00 - Псiхалогiя          
П.04.01.00 - Педагогiка i        
             псiхалогiя          
             дашкольная          
П.04.02.00 - Педагогiка i        
             методыка            
             пачатковага         
             навучання           
П.04.03.00 - Сацыяльная          
             педагогiка          
П.04.04.00 - Дэфекталогiя        
П.04.05.00 - Практычная          
             псiхалогiя          
Па адукацыi ў      
галiне культуры    
i мастацтваў       
Беларускi          
унiверсiтэт        
культуры           
Беларуская акадэмiя
мастацтваў         
Беларуская акадэмiя
музыкi             


Гуманiтарны   
Педагагiчны   


Г.01.01.00 - Культуралогiя       
Г.11.01.00 - Акцёрскае           
             мастацтва           
Г.11.02.00 - Рэжысура            
Г.11.03.00 - Тэатразнаўства      
Г.11.04.00 - Кiнотэлеапера-      
             тарства             
Г.11.05.00 - Жывапiс             
Г.11.06.00 - Графiка             
Г.11.07.00 - Скульптура          
Г.11.08.00 - Мастацтвазнаўства   
Г.11.09.00 - Манументальна-дэ-   
             каратыўнае          
             мастацтва           
Г.11.10.00 - Дэкаратыўна-прык-   
             ладное мастацтва    
Г.11.11.00 - Дызайн              
Г.11.12.00 - Iнтэр'ер i          
             абсталяванне        
Г.11.13.00 - Праектаванне        
             выстаў i рэкламы    
Г.11.14.00 - Мастацкае           
             праектаванне вырабаў
             тэкстыльнай i лёгкай
             прамысловасцi       
Г.11.16.00 - Музыказнаўства      
Г.11.17.00 - Кампазiцыя          
Г.11.18.00 - Дырыжыраванне       
Г.11.19.00 - Iнструментальнае    
             выканальнiцтва      
Г.11.20.00 - Спевы               
Г.11.21.00 - Харэаграфiчнае      
             мастацтва           
Г.11.22.00 - Мастацтва эстрады   
Г.12.03.00 - Народная творчасць  
П.02.02.00 - Фiзiчная культура   
             i спорт             
П.02.03.00 - Музыка i спевы      
П.02.07.00 - Выяўленчае          
             мастацтва i чарчэнне
П.02.14.00 - Сусветная i         
             айчынная культура   
Па гуманiтарнай    
адукацыi           
Беларускi дзяржаўны
унiверсiтэт        Гуманiтарны   

Педагагiчны   
Г.01.02.00 - Тэалогiя            
Г.03.01.00 - Фiласофiя           
Г.05.01.00 - Гiсторыя            
Г.05.02.00 - Гiсторыка-архiва-   
             знаўства            
Г.06.01.00 - Палiталогiя         
Г.08.01.00 - Сацыялогiя          
Г.09.01.00 - Правазнаўства       
Г.09.02.00 - Мiжнароднае права   
Г.12.02.00 - Музейная справа i   
             ахова помнiкаў      
             гiсторыi i          
             культуры            
П.02.01.00 - Гiсторыя            
Па медыцынскай     
адукацыi           
Мiнскi дзяржаўны   
медыцынскi         
iнстытут           


Медыцынскi    


М.01.01.00 - Лячэбна-прафi-      
             лактычная справа    
М.01.02.00 - Медыка-прафi-       
             лактычная справа    
М.02.01.00 - Стаматалогiя        
М.03.01.00 - Сястрынская справа  
М.04.01.00 - Фармацыя            
Па эканамiчнай     
адукацыi           
Беларускi дзяржаўны
эканамiчны         
унiверсiтэт        

Эканамiчны    

Э.01.01.00 - Эканамiчная тэорыя  
Э.01.02.00 - Дзяржаўнае i        
             мунiцыпальнае       
             кiраванне           
Э.01.03.00 - Эканомiка i         
             кiраванне на        
             прадпрыемстве       
Э.01.04.00 - Фiнансы i крэдыт    
Э.01.05.00 - Эканомiка i         
             кiраванне           
             сацыяльна-культурнай
             сферай              
Э.01.06.00 - Статыстыка          
Э.01.07.00 - Бухгалтарскi ўлiк,  
             аналiз i аўдыт      
Э.01.08.00 - Сусветная           
             эканомiка i         
             мiжнародныя         
             эканамiчныя         
             адносiны            
Э.01.09.00 - Менеджмент          
Э.02.01.00 - Камерцыйная         
             дзейнасць           
Э.02.02.00 - Маркетынг           
Па адукацыi ў      
галiне             
прыродакарыстання, 
сельскай i лясной  
гаспадаркi         
Беларуская         
сельскагаспадарчая 
акадэмiя           
Беларускi дзяржаўны
агратэхнiчны       
унiверсiтэт        
Беларускi дзяржаўны
тэхналагiчны       
ўнiверсiтэт        Сельскагаспа- 
  дарчы       
Тэхнiчны      


С.01.01.00 - Аграхiмiя,          
             глебазнаўства i     
             ахова раслiн        
С.01.02.00 - Агранамiя           
С.01.03.00 - Пладаагароднiцтва   
С.01.04.00 - Селекцыя i          
             генетыка            
             сельскагаспадарчых  
             культур             
С.02.01.00 - Заатэхнiя           
С.02.02.00 - Ветэрынарная        
             медыцына            
С.02.03.00 - Сельскагаспадарчае  
             i iндустрыяльнае    
             рыбаводства         
С.03.01.00 - Механiзацыя         
             сельскай гаспадаркi 
С.03.02.00 - Электрыфiкацыя i    
             аўтаматызацыя       
             сельскай            
             гаспадаркi          
С.03.03.00 - Механiзацыя         
             мелiяратыўных i     
             водагаспадарчых     
             работ               
С.04.01.00 - Землеўпарадкаванне  
С.04.02.00 - Мелiярацыя i        
             водная гаспадарка   
С.04.03.00 - Абсталёўванне       
             сельскiх тэрыторый  
С.05.01.00 - Арганiзацыя работы  
             сялянскiх           
             фермерскiх          
             гаспадарак          
Т.05.02.00 - Машыны i            
             абсталяванне ляснога
             комплексу           
Т.15.03.00 - Хiмiчная            
             тэхналогiя          
             пераапрацоўкi       
             драўнiны            
Т.15.05.00 - Бiятэхналогiя       
Т.15.06.00 - Ахова навакольнага  
             асяроддзя i         
             рацыянальнае        
             выкарыстанне        
             прыродных           
             рэсурсаў            
Т.16.01.00 - Лясная гаспадарка   
Т.16.02.00 - Садова-паркавае     
             будаўнiцтва         
Т.16.03.00 - Лесаiнжынерная      
             справа              
Т.16.04.00 - Тэхналогiя          
             дрэваапрацоўчых     
             вытворчасцей        
Т.19.04.00 - Водагаспадарчае     
             будаўнiцтва         
Т.19.05.00 - Цеплагазазабеспя-   
             чэнне, вентыляцыя   
             i ахова             
             паветранага басейна 
Т.19.06.00 - Водазабеспячэнне,   
             водаадвядзенне,     
             ачыстка прыродных   
             i сцёкавых вод      
Т.20.01.00 - Геалогiя i          
             разведка карысных   
             выкапняў            
Т.20.02.00 - Распрацоўка         
             карысных выкапняў   
Па адукаццыi ў     
галiне             
энергетыкi,        
электрарадыётэх-   
нiкi               
i iнфарматыкi      
Беларуская         
дзяржаўная         
полiтэхнiчная      
акадэмiя           
Беларускi дзяржаўны
унiверсiтэт        
iнфарматыкi i      
радыёэлектронiкi   

Тэхнiчны      


Т.01.01.00 - Электраэнергетыка   
Т.01.03.00 - Аўтаматызацыя i     
             кiраванне           
             энергетычнымi       
             працэсамi           
Т.01.02.00 - Цеплаэнергетыка     
Т.07.01.00 - Мiкраэлектронiка    
Т.07.02.00 - Прамысловая         
             электронiка         
Т.07.03.00 - Медыцынская         
             электронiка         
Т.08.01.00 - Праектаванне i      
             вытворчасць         
             радыёэлектронных    
             сродкаў             
Т.08.02.00 - Праектаванне i      
             тэхналогiя          
             электронных         
             вылiчальных         
             сродкаў             
Т.08.03.00 - Электронна-аптыч-   
             нае                 
             апаратабудаванне    
Т.09.01.00 - Радыётэхнiка        
Т.09.02.00 - Радыётэхнiчныя      
             сiстэмы             
Т.09.03.00 - Тэхналогiя,         
             эксплуатацыя i      
             рамонт              
             радыёабсталявання   
Т.10.01.00 - Аўтаматызаваныя     
             сiстэмы апрацоўкi   
             iнфармацыi          
Т.10.02.00 - Праграмнае          
             забеспячэнне        
             iнфармацыйных       
             тэхналогiй          
Т.10.03.00 - Вылiчальныя         
             сiстэмы i сеткi     
Т.10.04.00 - Штучны iнтэлект     
Т.11.01.00 - Аўтаматычнае        
             кiраванне ў         
             тэхнiчных           
             сiстэмах            
Т.11.02.00 - Аўтаматызаваны      
             электрапрывад       
Т.11.03.00 - Аўтаматызацыя       
             тэхналагiчных       
             працэсаў            
             i вытворчасцей      
Т.12.01.00 - Тэлекамунiкацыйныя  
             сiстэмы             
 Па адукацыi ў     
 галiне транспарту 
Беларускi дзяржаўны
унiверсiтэт        
транспарту         
Беларуская         
дзяржаўная         
полiтэхнiчная      
акадэмiя           Тэхнiчны      Т.04.01.00 - Праектаванне i      
             вытворчасць         
             транспартных сродкаў
Т.04.02.00 - Эксплуатацыя        
             транспартных сродкаў
Т.04.03.00 - Арганiзацыя руху i  
             кiраванне на        
             транспарце          
Т.04.04.00 - Рухомы састаў       
Т.04.05.00 - Гарадскi            
             электрычны          
             транспарт           
Т.04.06.00 - Аўтамабiлi          
Т.04.07.00 - Тэхнiчная           
             эксплуатацыя        
             лятальных           
             апаратаў i          
             рухавiкоў           
Т.05.01.00 - Горныя машыны i     
             абсталяванне        
Т.05.06.00 - Будаўнiчыя,         
             дарожныя i          
             пад'ёмна-транспарт- 
             ныя машыны i        
             абсталяванне        
Т.05.09.00 - Трактары i          
             сельскагаспадарчыя  
             машыны              
Т.05.10.00 - Рухавiкi            
             ўнутранага згарання 
Т.05.11.00 - Гiдрапнеўмасiстэмы  
             транспартных i      
             тэхнiчных машын     
Т.11.05.00 - Аўтаматыка, тэле-   
             механiка i сувязь   
             на транспарце       
Т.19.03.00 - Будаўнiцтва дарог   
             i транспартных      
             аб'ектаў            
Па адукацыi ў      
галiне             
будаўнiцтва        
i архiтэктуры      
Беларуская         
дзяржаўная         
полiтэхнiчная      
акадэмiя           

Тэхнiчны      
Гуманiтарны   Т.05.08.00 - Праектаванне,       
             будаванне i         
             эксплуатацыя        
             газанафтапровадаў   
             i газанафтасховiшчаў
Т.19.01.00 - Прамысловае i       
             грамадзянскае       
             будаўнiцтва         
Т.19.02.00 - Вытворчасць         
             будаўнiчых вырабаў i
             канструкцый         
Т.21.01.00 - Геадэзiя            
Г.11.15.00 - Архiтэктура         
Па адукацыi ў      
галiне             
машынабудавання i  
прыборабудавання   
Беларуская         
дзяржаўная         
полiтэхнiчная      
акадэмiя           
Тэхнiчны      Т.02.01.00 - Металургiчныя       
             працэсы i матэрыялы 
             апрацоўкi           
Т.02.02.00 - Тэхналогiя,         
             абсталяванне  i     
             аўтаматызацыя       
             апрацоўкi           
             матэрыялаў          
Т.03.01.00 - Тэхналогiя,         
             абсталяванне i      
             аўтаматызацыя       
             машынабудавання     
Т.03.02.00 - Тэхналогiя i        
             абсталяванне        
             высокаэфектыўных    
             працэсаў апрацоўкi  
             матэрыялаў          
Т.03.03.00 - Абсталяванне i      
             тэхналогiя          
             зварачнай           
             вытворчасцi         
Т.05.07.00 - Нiзкатэмпературная  
             тэхнiка             
Т.06.01.00 - Прыборабудаванне    
Т.06.02.00 - Тэхналогiя          
             матэрыялаў i        
             кампанентаў         
             прыбораў            
             электроннай         
             тэхнiкi             
Т.06.03.00 - Бiятэхнiчныя i      
             медыцынскiя         
             апараты i сiстэмы   
Т.06.04.00 - Тэхналогiя i        
             абсталяванне        
             ювелiрнай           
             вытворчасцi         
Т.11.04.00 - Робататэхнiка       
Т.13.01.00 - Метралогiя,         
             стандартызацыя i    
             сертыфiкацыя        
 Па хiмiка-тэхна-  
 лагiчнай адукацыi 
Беларускi дзяржаўны
тэхналагiчны       
унiверсiтэт        
Вiцебскi дэяржаўны 
тэхналагiчны       
унiверсiтэт        
Магiлёўскi         
тэхналагiчны       
унiверсiтэт        

Тэхнiчны      Т.05.03.00 - Машыны i апараты    
             хiмiчных            
             вытворчасцей i      
             прадпрыемстваў      
             будаўнiчых          
             матэрыялаў          
Т.05.04.00 - Машыны i апараты    
             харчовых            
             вытворчасцей        
Т.05.05.00 - Машыны              
             i апараты           
             тэкстыльнай,        
             лёгкай              
             прамысловасцi       
             i бытавога          
             абслугоўвання       
Т.13.02.00 - Фiзiка-хiмiчныя     
             метады i прыборы    
             кантролю якасцi     
             прадукцыi           
Т.14.01.00 - Тэхналогiя          
             палiграфiчных       
             вытворчасцей        
Т.14.02.00 - Палiграфiчнае       
             абсталяванне i      
             сродкi              
             апрацоўкi           
             iнфармацыi          
Т.14.03.00 - Выдавецкая справа   
Т.15.01.00 - Хiмiчная            
             тэхналогiя          
             вытворчасцi i       
             пераапрацоўкi       
             неарганiчных        
             матэрыялаў          
Т.15.02.00 - Хiмiчная            
             тэхналогiя          
             вытворчасцi i       
             пераапрацоўкi       
             арганiчных          
             матэрыялаў          
Т.15.04.00 - Тэхналогiя          
             электрахiмiчных     
             вытворчасцей        
Т.17.01.00 - Прадзенне           
             натуральных i       
             хiмiчных            
             валокнаў            
Т.17.02.00 - Тэхналогiя тканiн,  
             трыкатажу i         
             нятканых матэрыялаў 
Т.17.03.00 - Тэхналогiя i        
             канструяванне       
             швейных вырабаў     
Т.17.04.00 - Тэхналогiя i        
             канструяванне       
             вырабаў             
             са скуры i футры    
Т.17.05.00 - Сертыфiкацыя        
             вырабаў тэкстыльнай 
             i  лёгкай           
             прамысловасцi       
Т.18.01.00 - Тэхналогiя          
             захавання i         
             пераапрацоўкi       
             раслiннай           
             сыравiны            
Т.18.02.00 - Тэхналогiя          
             захавання i         
             пераапрацоўкi       
             жывёльнай           
             сыравiны            
Т.18.03.00 - Тэхналогiя          
             прадукцыi масавага  
             харчавання          
Дадатак 2
да загаду
Мiнiстэрства
адукацыi i навукi
Рэспублiкi Беларусь
16.08.1996 N 365
ТЫПАВОЕ ПАЛАЖЭННЕ
АБ ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫМ АБ'ЯДНАННI ВЫШЭЙШЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ
УСТАНОЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА ПРОФIЛЯХ I СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ
ПАДРЫХТОЎКI СПЕЦЫЯЛIСТАЎ
1. Агульныя палажэннi
1.1. Вучэбна-метадычнае аб'яднанне вышэйшых навучальных устаноў (ВМА) з'яўляецца грамадска-рэкамендацыйным аб'яднаннем выкладчыкаў вышэйшых навучальных устаноў i спецыялiстаў народнай гаспадаркi, якое садзейнiчае ўпраўленню вышэйшай адукацыяй на прафесiянальнай аснове.
1.2. У склад вучэбна-метадычных аб'яднанняў уваходзяць вышэйшыя навучальныя ўстановы Рэспублiкi Беларусь незалежна ад iх ведамаснага падпарадкавання або iх структурныя падраздзяленнi, а таксама звязаныя з ВНУ iншыя навучальныя ўстановы, якiя рэалiзуюць адукацыйна-прафесiянальныя праграмы па профiлях вышэйшай адукацыi i роднасным спецыяльнасцям адпаведнага ВМА.
У склад ВМА могуць уваходзiць акрэдытаваныя недзяржаўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, а таксама ў якасцi асацыiраваных членаў ВНУ iншых дзяржаў, рэалiзуючых аналагiчныя адукацыйна-прафесiянальныя праграмы.
Вышэйшыя навучальныя ўстановы i iх падраздзяленнi, якiя ўваходзяць ў склад ВМА, захоўваюць устаноўленыя адносiны падпарадкавання.
1.3. Пералiк ВМА i аднесеных да iх спецыяльнасцей вызначаецца Мiнiстэрствам адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь. Усе змяненнi i дапаўненнi ў пералiку спецыяльнасцей, замацаваных за ВМА, у абгрунтаваных выпадках ажыццяўляе Галоўнае ўпраўленне вышэйшай адукацыi Мiнiстэрства.
1.4. Вучэбна-метадычнае аб'яднанне арганiзуецца, як правiла, на базе аднаго з вядучых ВНУ, у якой рэалiзуюцца адукацыйна-прафесiянальныя праграмы па большасцi профiляў i спецыяльнасцей, вынесеных да кампетэнцыi ВМА.
Стварэнне, рэарганiзацыя i лiквiдацыя ВМА праводзiца Мiнiстэрствам адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь незалежна ад ведамаснага падпарадкавання базавай вышэйшай навучальнай установы.
1.5. Вучэбна-метадычнае аб'яднанне ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасцi з заканадаўствам i нарматыўнымi дакументамi аб вышэйшай школе i палажэннем аб ВМА, распрацаваным на аснове тыпавога палажэння.
1.6. Прынцыпы дзейнасцi вучэбна-метадычнага аб'яднання заснаваны на раўнапраўi членаў, калегiяльнасцi кiраўнiцтва, галоснасцi.
1.7. ВМА ажыццяўляе сваю дзейнасць на аснове доўгатэрмiновай праграмы i адпаведных гадавых планаў.
Рашэннi вучэбна-метадычнага аб'яднання носяць, як правiла, рэкамендацыйны характар i праводзяцца ў жыццё Прэзiдыумам ВМА, загадамi рэктараў ВНУ, а таксама адпаведнымi распарадча-нарматыўнымi дакументамi Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь.
2. Асноўныя мэты i задачы
Асноўнай мэтай вучэбна-метадычнага аб'яднання з'яўляецца арганiзацыя i каардынацыя вучэбна-метадычнай дзейнасцi педагагiчнай грамадскасцi вышэйшых навучальных устаноў i спецыялiстаў народнай гаспадаркi ў вырашэннi наступных задач:
- распрацоўка дзяржаўных адукацыйных стандартаў;
- распрацоўка i ўдасканаленне адукацыйных i прафесiянальных праграм у адпаведнасцi з патрабаваннямi асобы, грамадства, асноўнымi тэндэнцыямi развiцця навукi, культуры, тэхнiкi, тэхналогii;
- удасканаленне арганiзацыйнага, кадравага i метадычнага забеспячэння вучэбнага працэсу;
- забеспячэнне iнтэграцыi вышэйшай школы Рэспублiкi Беларусь у сусветнае адукацыйнае супольнiцтва.
3. Змест работы
У адпаведнасцi з выкананнем асноўных мэт i задач вучэбна-метадычнае аб'яднанне:
3.1. Рыхтуе прапановы па рэалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi ў галiне адукацыi; прымае ўдзел у распрацоўцы i экспертызе праектаў дакументаў па пытаннях развiцця вышэйшай адукацыi; удзельнiчае ў распрацоўцы дзяржаўных адукацыйных стандартаў; рыхтуе прапановы па наменклатуры напрамкаў i спецыяльнасцей вышэйшай адукацыi, удзельнiчае ў вызначэннi лiчбаў прыёму.
3.2. Арганiзуе распрацоўку, экспертызу i зацвярджае ва ўстаноўленым парадку вучэбна-метадычную дакументацыю па адпаведных спецыяльнасцях вучэбна-метадычнага аб'яднання.
3.3. Аналiзуе патрабаваннi да падрыхтоўкi спецыялiстаў i сумесна з зацiкаўленымi мiнiстэрствамi i ведамствамi распрацоўвае (або ўдзельнiчае ў распрацоўцы) квалiфiкацыйных характарыстык спецыялiстаў.
3.4. Удзельнiчае ў фармiраваннi перспектыўных планаў падрыхтоўкi падручнiкаў i вучэбных дапаможнiкаў; фармiруе аўтарскiя калектывы; удзельнiчае ў правядзеннi конкурсаў па стварэннi вучэбнай лiтаратуры i аўдыёвiзуальных сродкаў; праводзiць рэцэнзiраванне рукапiсаў, падрыхтаваных да выдання, арганiзуе абмеркаванне якасцi выдадзеных вучэбных кнiг, а таксама аўдыёвiзуальных сродкаў.
3.5. Каардынуе выпуск вучэбнай лiтаратуры навучальнымi ўстановамi, якiя ўваходзяць у склад аб'яднання; дае рэкамендацыi па выкарыстанню вучэбнай лiтаратуры i метадычных рэкамендацый, выдадзеных у вышэйшых навучальных установах, выдавецтвах (у т.л. i недзяржаўных).
3.6. Вывучае i абагульняе перадавы педагагiчны вопыт вучэбна-выхаваўчай i навукова-метадычнай работы ВНУ па напрамках дзейнасцi вучэбна-метадычнага аб'яднання; распрацоўвае рэкамендацыi па ўдасканаленню вучэбнага працэссу, арганiзуе абмен вопытам памiж вышэйшымi навучальнымi установамi; праводзiць канферэнцыi, семiнары i нарады па праблемах вышэйшай адукацыi; ажыццяўляе навукова-метадычнае кiраўнiцтва пры арганiзацыi i правядзеннi студэнцкiх прадметных алiмпiяд i конкурсаў па спецыяльнасцях.
3.7. Удзельнiчае ў распрацоўцы i рэалiзацыi праграм i мерапрыемстваў па павышэнню квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi выкладчыкаў.
3.8. Удзельнiчае ў лiцэнзiраваннi, атэстацыi i акрэдытацыi вучэбных устаноў.
3.9. Устанаўлiвае кантакты i арганiзуе супрацоўнiцтва з грамадска-прафесiйнымi арганiзацыямi замежных краiн з мэтай абмену вопытам па пытаннях вышэйшай адукацыi.
4. Структура i арганiзацыя дзейнасцi
4.1. Дзейнасцю вучэбна-метадычнага аб'яднання кiруе Савет, сфармiраваны на сходзе прадстаўнiкоў вышэйшых навучальных устаноў, уваходзячых у склад аб'яднання. У склад Савета ўваходзяць старшынi навукова-метадычных аб'яднанняў (НМС), кiраўнiкi, вопытныя спецыялiсты i выкладчыкi вышэйшых навучальных устаноў, спецыялiсты адпаведных галiн вытворчасцi. Склад Савета зацвярджаецца загадам Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь.
4.2. Узначалiвае Савет i арганiзуе работу аб'яднання памiж паседжаннямi Савета прэзiдыум у складзе старшынi, намеснiкаў старшынi (прадстаўнiкi базавых навучальных устаноў у адпаведнасцi з дадаткам 1) i вучонага сакратара. Старшынёй Савета i яго прэзiдыума прызначаецца рэктар базавага ВНУ (прарэктар).
4.3. Пры Савеце ВМА ствараюцца навукова-метадычныя саветы, камiсii, секцыi i iншыя структуры па спецыяльнасцях або роднасных напрамках падрыхтоўкi спецыялiстаў.
Саставы i кiраўнiкi НМС, камiсiй, секцый або другiх структур фармiруюцца Саветам аб'яднання i зацвярджаюцца яго старшынёй.
Для выканання навукова-даследчых работ Савет можа ствараць ва ўстаноуленым парадку часовыя творчыя калектывы.
4.4. Старшыня Савета ВМА:
- арганiзуе i накiроўвае работу Савета i яго прэзiдыума;
- прадстаўляе ВМА ў органах кiравання вышэйшай адукацыi, у iншых арганiзацыях i ўстановах;
- забяспечвае творчыя сувязi з адпаведнымi прадпрыемствамi i ўстановамi.
4.5. Каардынацыя дзейнасцi ВМА i яго структурных падраздзяленняў у межах базавай ВНУ ўскладаецца на прарэктара па вучэбнай рабоце, у межах рэспублiкi - на Рэспублiканскi iнстытут вышэйшай школы i гуманiтарнай адукацыi.
4.6. Прэзiдыум Савета аб'яднання сумесна з Рэспублiканскiм iнстытуам вышэйшай школы i гуманiтарнай адукацыi:
- складае i арганiзуе абмеркаванне на паседжаннi аб'яднання планаў работы аб'яднання, прадстаўляе iх на зацвярджэнне ў Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь;
- зацвярджае рашэннi i рэкамендацыi, прынятые на паседжаннях аб'яднання, НМС, камiсiй, секцый, арганiзуе ўкараненне iх у практыку работы навучальных устаноў;
- рыхтуе i праводзiць пасяджэннi ВМА;
- прыцягвае да работы ў ВМА прафесарска-выкладчыцкi састаў ВНУ;
- вядзе ўлiкова-справаздачную дакументацыю аб'яднання;
- рыхтуе да выдання матэрыялы аб'яднання.
4.7. Работа, выконваемая прафесарска-выкладчыцкiм саставам па заданню Савета або Прэзiдыума ВМА, уключаецца ў iндывiдуальныя планы работы i залiчваецца пры атэстацыi. Членам Савета ВМА, па ўзгадненню з кiраўнiцтвам вышэйшай навучальнай установы, можа знiжацца вучэбная нагрузка да 200 гадзiн.
4.8. ВМА працуе ў цесным кантакце з Галоўным упраўленнем вышэйшай адукацыi Мiнiстэрства, з Рэспублiканскiм iнстытутам вышэйшай школы i гуманiтарнай адукацыi, з iншымi навукова-метадычнымi структурамi ў галiне адукацыi.
4.9. Зацверджаны план работы ВМА з'яўляецца падставай для камандзiравання вышэйшай навучальнай установай работнiка для выканання заданняў Савета аб'яднання.
5. Рэгламент работы
5.1. Паседжаннi Саветаў ВМА i яго структурных падраздзяленняў праводзяцца па меры неабходнасцi, але не радзей 2 разоў у навучальным годзе, i адлюстроўваюцца ў планах работы ВМА.
УЗГОДНЕНА                     УЗГОДНЕНА
Мiнiстэрства сельскай         Мiнiстэрства культуры
гаспадаркi i харчавання       Рэспублiкi Беларусь
Рэспублiкi Беларусь           12.08.1996
14.08.1996
УЗГОДНЕНА
Мiнiстэрства аховы здароўя
Рэспублiкi Беларусь
13.08.1996База данных актуализирована по состоянию на 14.02.2020

Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.

Политика конфиденциальности