Скачать этот документ в pdf


ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
31 студзеня 2003 г. N 17
АБ УВОДЗЕ Ў ПЛАНАВУЮ ЭКСПЛУАТАЦЫЮ "РЭГIСТРА АРГАНIЗАЦЫЙ
КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКАНСКАГА ПАДПАРАДКАВАННЯ"
Па вынiках вопытнай эксплуатацыi iнфармацыйнай сiстэмы "Рэгiстр арганiзацый культуры рэспублiканскага падпарадкавання" i ў мэтах павышэння эфектыўнасцi кiравання ўстановамi культуры ЗАГАДВАЮ:
1. Зацвердзiць "Iнфармацыйную картку ўстановы культуры" (далей - "Iнфармацыйная картка") (дадаецца) i ўвесцi "Рэгiстр арганiзацый культуры рэспублiканскага падпарадкавання" у планавую эксплуатацыю з 1 сакавiка 2003 года.
2. Кiраўнiкам арганiзацый рэспублiканскага падпарадкавання:
2.1. увесцi "Iнфармацыйную картку" у якасцi пастаяннага дакумента;
2.2. увесцi ў "Iнфармацыйную картку" даныя па стане на дзень запаўнення i адзiн экзэмпляр у тэрмiн да 10 лютага 2003 года прадставiць у Беларускi дзяржаўны iнстытут праблем культуры;
2.3. забяспечыць у далейшым рэгулярную карэкцiроўку "Iнфармацыйнай карткi" i прадстаўленне змяненняў у Беларускi дзяржаўны iнстытут праблем культуры ў 3-дзённы тэрмiн ад iх узнiкнення;
2.4. "Iнфармацыйную картку" пры наяўнасцi вылiчальнай тэхнiкi выконваць i весцi ў камп'ютэрным варыянце ў фармаце, якi прадстаўляецца Беларускiм дзяржаўным iнстытутам праблем культуры.
3. Беларускаму дзяржаўнаму iнстытуту праблем культуры (Скараходаў У.П.):
3.1. да 31 сакавiка 2003 г. устанавiць на серверы Мiнiстэрства культуры (упраўленне ўстаноў культуры i народнай творчасцi) экзэмпляр "Рэгiстра арганiзацый культуры рэспублiканскага падпарадкавання" i забяспечыць яго падтрымку;
3.2. забяспечыць дапамогу па ўкараненнi абласных "Рэгiстраў аранiзацый культуры" упраўленням культуры аблвыканкомаў i Мiнгарвыканкома, у тым лiку на базе iнстытута, пры аплаце з iх боку выдаткаў;
3.3. забяспечыць укараненне другой i развiццё работ па стварэннi трэцяй чаргi зводнага "Рэгiстра арганiзацый культуры" (бiблiятэкi, клубы, музеi, дзiцячыя школы мастацтваў усiх тыпаў, кiнапракат i iнш.).
4. Упраўленню ўстаноў культуры i народнай творчасцi (Стружэцкi Т.I.) уключыць работы па стварэннi трэцяй чаргi зводнага "Рэгiстра арганiзацый культуры" у план работы па Праграме iнфарматызацыi галiны на 2003 год.
5. Рэкамендаваць упраўленням культуры аблвыканкомаў, Мiнгарвыканкома забяспечыць увод у дзеянне абласных i г.Мiнска "Рэгiстраў арганiзацый культуры" у першым паўгоддзi 2003 года.
6. Кантроль за выкананнем загада ўскласцi на намеснiка Мiнiстра В.К.Гедройца.
Мiнiстр Л.П.ГУЛЯКА
                                               ЗАЦВЕРДЖАНА
                                               Загад
                                               Мiнiстэрства культуры
                                               Рэспублiкi Беларусь
                                               31.01.2003 N 17
               IНФАРМАЦЫЙНАЯ КАРТКА ЎСТАНОВЫ КУЛЬТУРЫ
       
       
       
                        I. Тытульныя звесткi
1. Поўная назва ўстановы ў адпаведнасцi са статутам: _______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Вiд мясцовасцi:
3. Паштовы адрас:
4. Нумары:
              
Тэлефон       
              
Факс          
              
Iнтэрнэт      
              
Электр. пошта 
              
5. Вiд уласнасцi:
6. Орган кiравання
                           II. Кiраўнiкi:
 N 
 Пасада  
 Прозвiшча 
   Iмя    
 Iмя па бацьку  
  Тэлефон   
     III. Юрыдычны дакумент, на аснове якога дзейнiчае ўстанова:
     1. Устаноўчы дакумент (на аснове якога ўстанова была заснавана i
кiм):
     2. Дакумент аб перарэгiстрацыi, якi дзейнiчае на бягучы час:
                        IV. Агульныя звесткi
     2. Зона абслугоўвання:
     3. Будынак:
     3.2. Будынак на балансе:
     3.3. Характарыстыка:
     3.4. Тып ацяпляльнага абсталявання:
     3.5. Палiва:
     3.6. Водазабеспячэнне:
     3.7. Прыборы цепла- i водазабеспячэння:
                              V. Штаты
              Колькасць персаналу па штатнаму раскладу
                  (ставак, з дзесяткавым знакам):
  Агульная 
 колькасць 

                 З агульнай колькасцi                 
  Адмiнiстратыўна-  
ўпраўленчы персанал  Спецыялiсты па профiлю ўстановы 
           з адукацыяй           
   вышэйшай   

    сярэдняй      
   спецыяльнай    
                       VI. Спiс абсталявання
 N 

            Назва            

 Колькасць 
 (адзiнак) 
      Апiсанне      

1  
Камп'ютар                    


2  
Камп'ютар для гульняў        


3  
Тэлевiзар                    


4  
Магнiтафон                   


5  
Вiдэамагнiтафон              


6  
Вiдэакамера                  


7  

Узмацняльная апаратура       
святлавая                    
8  

Узмацняльная апаратура       
гукавая                      
9  
Святламузыка                 


10 
Прайгравальнiк               


11 
Дыяпраектар                  


12 
Фiльмаскоп                   


13 
Пiянiна                      


14 
Баян, акардэон               


15 

Камплект iнстр. для духавога 
аркестра                     
16 

Камплект iнстр. для народнага
аркестра                     
17 

Камплект iнстр. для          
эстраднага арк.              
18 

Камплект абсталявання для    
дыскатэкi                    
19 
Камплект сцэнiчных касцюмаў  


20 
Капiравальны апарат          


21 
Пiшучая машынка              


22 
Аўтатранспарт                


23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Кiнаўстаноўка                


Даведка да радка 42. Кiнаўстаноўка на балансе:
_______________________________________________     Пячатка ўстановы
    Выканаўца (прозвiшча, тэлефон i подпiс)
Указаннi па запаўненнi iнфармацыйнай карткi
Агульныя заўвагi. Тэкст i лiчбы трэба пiсаць разборлiва, друкаванымi лiтарамi. Там, дзе ёсць выбар з некалькiх значэнняў, трэба паставiць любы значок у адпаведным сапраўднаму значэнню квадрацiку, якi знаходзiцца злева ад тэкста. У некаторых выпадках можна пазначыць толькi адзiн квадрацiк з прапанаванага набора, гэта агаворваецца пры ўказаннях для кожнага раздзела. Напрыклад, з вiдаў уласнасцi можна выбраць толькi адзiн:
Калi адведзенага ў картцы месца ў якiм-небудзь полi недастае для запiсу патрэбных звестак, яны запiсваюцца на асобным лiстку, якi прыкладаецца да карткi, а ў адпаведным полi карткi ставiцца значок зорачкi (*) з нумарам, напрыклад "*1", як для зносак.
У раздзеле "I. Тытульныя звесткi" у пункце 1 скарочаная назва падаецца ў тым выпадку, калi яна маецца ва ўжытку, напрыклад "Беларускi дзяржаўны iнстытут праблем культуры" - "БелДIПК". У пунктах 2, 5 i 6 можна пазначыць толькi адно з прапанаваных значэнняў. У пункце 4 нумары тэлефона i факса падаюцца разам з кодам мiжгародняй сувязi, якi падаецца перад нумарам у дужках, напрыклад: (0141) 223-71-15.
У раздзеле "II. Кiраўнiкi" падаюцца звесткi па наступных пасадах: дырэктар (загадчык), намеснiк дырэктара (загадчыка), мастацкi кiраўнiк, галоўны рэжысёр (дырыжор), галоўны захавальнiк фонда, галоўны бухгалтар. Калi не хапае шырынi адпаведнай калонкi, можна працягваць пiсаць на наступным радку той жа калонкi. Калi ўстанова ўваходзiць ў цэнтралiзаваную сiстэму, звесткi пра кiраўнiкоў, якiя працуюць у галоўнай установе сiстэмы, падаюцца толькi адзiн раз у картцы гэтай галоўнай установы.
У раздзеле "III. Юрыдычны дакумент, на аснове якога дзейнiчае ўстанова" пункт 1 запаўняецца абавязкова. "Устаноўчы дакумент" - гэта дакумент, на аснове якога была пачата дзейнасць установы, указваецца дата выдачы дакумента, яго поўная назва i нумар. "Заснавальнiк" - хто быў iнiцыятарам стварэння ўстановы. Калi такiя звесткi адсутнiчаюць, пункт запаўняецца на падставе апошняй перарэгiстрацыi, у гэтым выпадку пункт 2 не запаўняецца. Прыклад:
Пункт 2 запаўняецца, калi ўстанова праходзiла перарэгiстрацыю. У тым выпадку, калi было некалькi перарэгiстрацый, звесткi заносяцца на падставе апошняй перарэгiстрацыi.
У раздзеле "IV. Агульныя звесткi" у пунктах 3.2 i 3.4 выбiраецца толькi адно з прапанаваных значэнняў. У пункце 3.3 звесткi аб стане будынка (патрабуе капiтальнага рамонту, у аварыйным стане) запаўняюцца на падставе акта цi iншага дакумента, якi фiксуе такi стан будынка.
У раздзеле "V. Штаты" звесткi падаюцца па штатным раскладзе, а не па фактычным стане. У графах "Спецыялiсты з адукацыяй (вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай)" заносiцца колькасць спецыялiстаў профiлю ўстановы.
У раздзеле "VI. Спiс абсталявання" пры наяўнасцi пазначанага абсталявання запаўняюцца графы "Колькасць" i "Заўвагi", а пры адсутнасцi пазначанага абсталявання ўказаныя графы не запаўняюцца. У графе "Колькасць" ставiцца агульная колькасць абсталявання гэтага вiду. Калi маюцца некалькi адзiнак аднаго вiду абсталявання розных гадоў выпуску, то ў графе "Колькасць" ставiцца агульная колькасць, а ў графе "Заўвагi" - колькасць па гадах выпуску на падставе тэхнiчных цi ўлiковых даных альбо шыльдачкi на абсталяваннi, напрыклад:
13 

Баян, акардэон               

4          

2 - 89, 1 - 99,     
1 - 2001            
Калi год выпуску невядомы, у графу "Заўвагi" заносiцца асноўны паказчык, якi характарызуе клас абсталявання. Напрыклад, для камп'ютэраў такiм паказчыкам з'яўляецца тып працэсара (АТ, РС, Pentium, Сеlеron, Р-II i г.д.):
1  
Камп'ютар                    
4          
1 - АТ, 3 - ХТ      
У пункце "Даведка да радка 42" з прапанаваных значэнняў "Кiнаўстаноўка на балансе" выбiраецца толькi адно. Звесткi пра стан кiнаўстаноўкi (закансервавана, разукамплектавана) падаюцца на падставе адпаведных дакументаў - акта цi iншага дакумента.
У пустых радках запiсваюцца звесткi пра тое абсталяванне, якое адсутнiчае ў прапанаваным спiску.
Асоба, якая запаўняе картку, абавязкова падае свае прозвiшча i нумар тэлефона (з кодам мiжгародняй сувязi). Iнфармацыйная картка завяраецца пячаткай установы.База данных актуализирована по состоянию на 14.02.2020

Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.

Политика конфиденциальности