Скачать этот документ в pdf


ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
26 лютага 2004 г. N 151
АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ВУЧЭБНАГА ПЛАНА ЎСТАНОЎ, ЯКIЯ
ЗАБЯСПЕЧВАЮЦЬ АТРЫМАННЕ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI,
НА 2004/2005 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД
У мэтах нарматыўнага прававога забеспячэння навучальна-выхаваўчага працэсу ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, i ў адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь ад 29 кастрычнiка 1991 г. "Аб адукацыi" (у рэдакцыi Закона Рэспублiкi Беларусь ад 19 сакавiка 2002 г.) ЗАГАДВАЮ:
Зацвердзiць вучэбны план устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, на 2004/2005 навучальны год, якi дадаецца.
Мiнiстp А.М.РАДЗЬКОЎ
УЗГОДНЕНА                 УЗГОДНЕНА
Мiнiстp аховы здароўя     Мiнiстp фiнансаў
Рэспублiкi Беларусь       Рэспублiкi Беларусь
Л.А.Пастаялка             М.П.Корбут
                                               ЗАЦВЕРДЖАНА
                                               Загад
                                               Мiнiстэрства адукацыi
                                               Рэспублiкi Беларусь
                                               26.02.2004 N 151
ВУЧЭБНЫ ПЛАН
УСТАНОЎ, ЯКIЯ ЗАБЯСПЕЧВАЮЦЬ АТРЫМАННЕ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ
АДУКАЦЫI, НА 2004/2005 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД
1. Вучэбны план устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, на 2004/2005 навучальны год (далей - вучэбны план) вызначае парадак арганiзацыi адукацыйнага працэсу ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi (далей - установа), незалежна ад ix падпарадкаванасцi i формаў уласнасцi i з'яўляецца асновай для распрацоўкi вучэбных планаў ва ўстановах.
2. Арганiзацыя адукацыйнага працэсу ў I - XI класах устаноў ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з вучэбнымi планамi, якiя распрацоўваюцца i зацвярджаюцца ўстановай з улiкам канкрэтных умоў на аснове размеркавання гадзiн па вучэбных прадметах згодна з дадаткамi 1 - 35.
3. Вучэбны план складаецца з дзвюх частак: лiчбавай i тэкставай.
4. У структуры лiчбавай часткi вучэбнага плана выдзяляюцца дзяржаўны i школьны кампаненты.
Дзяржаўны кампанент вучэбнага плана (далей - дзяржаўны кампанент) уключае вучэбныя прадметы, вывучэнне якiх можа ажыццяўляцца на адным з узроўняў: базавым, павышаным цi паглыбленым.
Першая лiчба ў лiкавым ланцужку лiчбавай часткi вучэбнага плана азначае колькасць гадзiн на вывучэнне адпаведнага вучэбнага прадмета (далей - прадмет) на базавым, другая - на павышаным, трэцяя - на паглыбленым узроўнях. Лiчнiк дробных лiчбаў азначае тыднёвую колькасць гадзiн на вывучэнне прадмета ў першым паўгоддзi, назоўнiк - у другiм паўгоддзi. Лiчба "0" на пачатку некаторых лiкавых ланцужкоў азначае, што на базавым узроўнi дадзены прадмет у адпаведным класе не вывучаецца.
Школьны кампанент вучэбнага плана (далей - школьны кампанент) забяспечвае варыятыўнасць i асобасную арыентацыю адукацыйнага працэсу з улiкам умоў i магчымасцей кожнай установы. Гадзiны школьнага кампанента выкарыстоўваюцца для правядзення стымулюючых i падтрымлiваючых заняткаў (I - XI класы), арганiзацыi заняткаў па iнтарэсах (I - IV класы), факультатываў (V - VII класы), курсаў па выбары (VIII - XI класы), грамадска-карыснай працы (III - XI класы), вывучэння асобных прадметаў на павышаным або паглыбленым узроўнi.
Заняткi па iнтарэсах у межах гадзiн школьнага кампанента ў пачатковых класах арганiзуюцца пры наяўнасцi заяў законных прадстаўнiкоў вучняў, заняткi курсаў па выбары, факультатыўныя заняткi ў астатнiх класах - пры наяўнасцi заяў вучняў.
5. Памiж заняткамi дзяржаўнага i школьнага кампанентаў прадугледжваецца перапынак (не менш як 30 мiнут).
6. Навучальны год ва ўстановах пачынаецца 1 верасня. Працягласць навучальнага года ў I - IV класах - 35 тыдняў, у V - XI класах - 36 тыдняў.
На працягу навучальнага года ўстанаўлiваюцца канiкулы:
восеньскiя - 8 дзён з 31.10.2004 г. па 07.11.2004 г. уключна;
зiмовыя - 15 дзён з 25.12.2004 г. па 08.01.2005 г. уключна;
веснавыя - 8 дзён з 26.03.2005 г. па 02.04.2005 г. уключна.
Пры арганiзацыi навучання па чвэрцях вызначаюцца наступныя тэрмiны:
I чвэрць - з 01.09.2004 г. па 30.10.2004 г.;
II чвэрць - з 08.11.2004 г. па 24.12.2004 г.;
III чвэрць - з 10.01.2005 г. па 19.03.2005 г.;
IV чвэрць - з 04.04.2005 г. па 27.05.2005 г. у I - IV класах, з 04.04.2005 г. па 03.06.2005 г. у V - XI класах.
Пры арганiзацыi навучання па трыместрах вызначаюцца наступныя тэрмiны:
I трыместр - з 01.09.2004 г. па 30.11.2004 г.;
II трыместр - з 01.12.2004 г. па 28.02.2005 г.;
III трыместр - з 01.03.2005 г. па 27.05.2005 г. у I - IV класах i па 03.06.2005 г. у V - XI класах (канiкулы ўстанаўлiваюцца ў тэрмiны, якiя вызначаны пры арганiзацыi заняткаў па чвэрцях).
Для вучняў I i II класаў у III чвэрцi праводзяцца дадатковыя канiкулы працягласцю адзiн тыдзень.
7. Асаблiвасцi арганiзацыi адукацыйнага працэсу ў школах (класах) эстэтычнага i iншых кiрункаў, вячэрнiх школах, установах, якiя працуюць у месцах аздараўлення дзяцей, пры бальнiцах, iндывiдуальнае навучанне хворых дзяцей размешчаны ў дадатках 9 - 35.
8. Выпускныя экзамены праводзяцца ў перыяд з 6 чэрвеня па 18 чэрвеня 2005 г.
9. Ва ўстановах адукацыi ў рэжыме 5-дзённага вучэбнага тыдня працуюць вучнi I - XI класаў, якiя вывучаюць вучэбныя прадметы на базавым узроўнi. Пры гэтым у рэжыме 5-дзённага тыдня працуюць вучнi I класаў усix тыпаў школ. Гiмназii (класы) i лiцэi (класы) з павышаным цi паглыбленым узроўнем вывучэння прадметаў, школы (класы) з эстэтычным i iншымi кiрункамi працуюць у рэжыме 6-дзённага вучэбнага тыдня. Ва ўстановах з павышаным цi паглыбленым вывучэннем замежнай мовы I - IV класы па ўзгадненнi з мясцовымi органамi санiтарнага нагляду могуць працаваць у рэжыме 5-дзённага вучэбнага тыдня.
10. Курс "Уводзiны ў школьнае жыццё" вывучаецца ў I класе ў вераснi ў межах агульнай колькасцi гадзiн, вызначаных вучэбным планам. Усе астатнiя прадметы вывучаюцца пасля заканчэння названага курса.
11. З I класа пачынаецца вывучэнне вуснага моўнага курса беларускай мовы ў школах з рускай мовай навучання i вуснага моўнага курса рускай мовы ў школах з беларускай мовай навучання.
12. Вывучэнне матэматыкi ў X - XI класах у аб'ёме 3 гадзiн у тыдзень ажыццяўляецца ў класах гуманiтарнага профiлю.
13. Заняткi па фiзiчнай культуры з вучнямi, якiя па стане здароўя аднесены да спецыяльнай медыцынскай групы, праводзяцца ў аб'ёме 3 гадзiн у тыдзень.
Колькасць груп на пачатак навучальнага года вызначаецца на падставе паглыбленага медыцынскага агляду i зацвярджаецца загадам кiраўнiка адукацыйнай установы. Напаўняльнасць спецыяльнай медыцынскай групы складае 8 - 12 вучняў (незалежна ад узросту, полу i дыягназу захворвання).
14. З I класа пачынаецца вывучэнне замежнай мовы на паглыбленым або павышаным узроўнi ў аб'ёме 3 гадзiн у тыдзень. Вучнi ўстаноў, якiя вывучалi замежную мову ў пачатковых класах, могуць прадоўжыць яе вывучэнне на павышаным або паглыбленым узроўнi з V класа. Другая замежная мова па жаданнi вучняў ва ўсix тыпах устаноў i класаў вывучаецца на базавым узроўнi за кошт гадзiн школьнага кампанента, якiя засталiся ад максiмальна дапушчальнай вучэбнай нагрузкi.
15. Родная мова нацыянальнай меншасцi не з'яўляецца замежнай ва ўстановах з беларускай i рускай мовамi навучання i вывучэннем роднай мовы нацыянальнай меншасцi, а таксама ва ўстановах з навучаннем на роднай мове нацыянальнай меншасцi. Дзяленне класаў на групы пры вывучэннi роднай мовы нацыянальнай меншасцi не ажыццяўляецца.
16. Пры арганiзацыi вучэбнага працэсу можа ажыццяўляцца дзяленне класаў на групы:
па хiмii - пры правядзеннi практычных заняткаў у VIII - XI класах на 2 групы пры наяўнасцi ў класе 25 i больш вучняў;
па iнфарматыцы - на 2 групы пры наяўнасцi ў адпаведным класе 15 i больш вучняў ва ўстановах сельскiх населеных пунктаў, 20 i больш вучняў у астатнiх установах. Дзяленне класаў на 2 групы пры меншай напаўняльнасцi можа ажыццяўляцца за кошт гадзiн школьнага кампанента. У выпадках, калi загрузка кабiнета iнфарматыкi дазваляе забяспечыць доступ кожнаму вучню да асобнага камп'ютэра, дзяленне на дадатковыя групы можа ажыццяўляцца за кошт гадзiн школьнага кампанента;
па фiзiчнай культуры - у X - XI класах - на 2 групы (юнакоў i дзяўчат) пры наяўнасцi у класе 25 i больш вучняў (без улiку вучняў, якiя займаюцца ў спецыяльнай медыцынскай групе i групе лячэбнай фiзiчнай культуры);
па дапрызыўнай (юнакi) i медыцынскай (дзяўчаты) падрыхтоўцы - X - XI класы дзеляцца на групы юнакоў i дзяўчат незалежна ад напаўняльнасцi класаў;
па замежнай мове - у I - XI класах - на 2 групы пры наяўнасцi ў I класе 20 (25), у II - XI класах 25 i больш вучняў. Ва ўстановах (класах) з павышаным або паглыбленым вывучэннем замежнай мовы вучнi дзеляцца на 3 групы. На ўроках замежнай мовы дзяленне на групы пры меншай напаўняльнасцi класа можа ажыццяўляцца за кошт гадзiн школьнага кампанента;
пры вывучэннi другой замежнай мовы ў V - XI класах - на 2 групы пры наяўнасцi ў класе 25 i больш вучняў;
пры вывучэннi краiназнаўства, лiтаратуры краiны вывучаемай замежнай мовы ў VII - XI класах (паглыблены ўзровень) - на 2 групы пры наяўнасцi 25 i больш вучняў;
па працоўным навучаннi - у V - VIII, VII - VIII класах на 2 групы пры наяўнасцi 20 i больш вучняў ва ўстановах сельскiх населеных пунктаў, 25 i больш вучняў у астатнiх установах. Такi парадак дзялення класаў на групы захоўваецца ў VII - IX класах пры выкарыстаннi гадзiн школьнага кампанента на працоўнае навучанне, а таксама ў VIII - XI класах пры арганiзацыi працоўнага навучання на павышаным або паглыбленым узроўнi за кошт гадзiн школьнага кампанента;
па працоўным навучаннi ва ўстановах, якiя маюць адпаведную вучэбна-матэрыяльную базу (майстэрнi тэхнiчных i абслуговых вiдаў працы) - на 2 групы (юнакоў i дзяўчат) i з меншай напаўняльнасцю за кошт гадзiн школьнага кампанента;
у класах з павышаным або паглыбленым вывучэннем матэматыкi, бiялогii, фiзiкi, астраномii, хiмii для правядзення практычных работ, лабараторных заняткаў (практыкумаў) у VIII - XI класах - на 2 групы пры наяўнасцi 25 i больш вучняў;
у класах тэхналагiчнага профiлю пры правядзеннi заняткаў па замежнай мове, iнфарматыцы, фiзiчнай культуры i арганiзацыi заняткаў па прафесiянальным навучаннi (незалежна ад месца правядзення) - на 2 групы пры наяўнасцi 15 i больш вучняў ва ўстановах сельскiх населеных пунктаў, 20 i больш вучняў - у астатнiх установах.
17. У гiмназiях, агульнаадукацыйных лiцэях, гiмназiчных i лiцэйскiх класах пры правядзеннi заняткаў па iнфарматыцы, працоўным навучаннi, заняткаў практычнага характару (лабараторныя i практычныя работы, практыкумы, семiнарскiя заняткi i iнш.) па прафiлюючых прадметах у адпаведнасцi з вучэбным планам клас дзелiцца на 2 групы, а пры арганiзацыi заняткаў па замежнай мове - на 3 групы. У межах наяўнага фонду заработнай платы i за кошт дадатковых сродкаў савет гiмназii, агульнаадукацыйнага лiцэя, навучальнай установы, у якой функцыянiруюць гiмназiчныя i лiцэйскiя класы, можа ўводзiць iншыя варыянты дзялення класаў на групы.
18. Пры арганiзацыi працоўнага навучання вучняў VIII - XI класаў на базе мiжшкольных вучэбна-вытворчых камбiнатаў працоўнага навучання i прафесiянальнай арыентацыi вучняў, школьных i мiжшкольных вучэбна-вытворчых майстэрань, навучальных устаноў прафтэхадукацыi, майстэрань прадпрыемстваў (калгасаў, саўгасаў) дазваляецца дзяленне груп на 2 падгрупы пры наяўнасцi ў класе 20 i больш вучняў па ўсix профiлях i прафесiях.
19. У V - VIII класах устаноў, якiя маюць зямельныя, вучэбна-доследныя ўчасткi, ў перыяд летнiх канiкул праводзiцца працоўная практыка. Працягласць яе не павiнна перавышаць 5 дзён (15 гадзiн). Тэрмiны, парадак арганiзацыi практыкi, зыходзячы з мясцовых умоў, вызначае педагагiчны савет установы.
20. Пасля заканчэння вучэбных заняткаў з вучнямi X класа (юнакi) праводзяцца абавязковыя 5-дзённыя (3-дзённыя) вучэбна-палявыя зборы на базе абаронча-спартыўных лагераў, раённых (гарадскiх) вучэбных цэнтраў, воiнскiх часцей i 5-дзённая (3-дзённая) медыцынская практыка (дзяўчаты). Колькасць дзён i гадзiн на правядзенне вучэбна-палявых збораў ва ўсix тыпах устаноў аднолькавая.
21. Грамадска карысная праца арганiзуецца за кошт гадзiн школьнага кампанента ва ўстановах адукацыi, дзе створаны неабходныя ўмовы, з разлiку 1 гадзiна ў тыдзень у III - VII класах i 2 гадзiны ў тыдзень - у VIII - XI класах. Пры правядзеннi грамадска карыснай працы дзяленне на групы не ажыццяўляецца.
22. У межах агульнай колькасцi гадзiн школьнага кампанента вучэбнага плана час, якi адведзены на правядзенне факультатыўных заняткаў i курсаў па выбары, выкарыстоўваецца на адну або некалькi груп у залежнасцi ад зробленага вучнямi выбару.
На факультатыўных занятках i курсах па выбары вучнi могуць паглыбляць свае веды па прадметах вучэбнага плана, уключаных у дзяржаўны кампанент, цi вывучаць курсы i прадметы, якiя не ўключаны ў дзяржаўны кампанент вучэбнага плана, праводзiць заняткi па фармiраваннi навыкаў здаровага ладу жыцця.
Групы для факультатыўных заняткаў камплектуюцца з вучняў аднаго або паралельных класаў у колькасцi 3 чалавек ва ўстановах сельскiх населеных пунктаў, 7 чалавек - у астатнiх установах.
Напаўняльнасць груп пры вывучэннi курсаў па выбары ва ўстановах сельскiх населеных пунктаў не абмежавана, заняткi могуць праводзiцца i з асобнымi вучнямi, а ў астатнiх установах напаўняльнасць груп павiнна быць не менш як 3 вучнi.
Стымулюючыя i падтрымлiваючыя заняткi праводзяцца ў межах выдзеленых гадзiн школьнага кампанента пры любой напаўняльнасцi груп. Заняткi могуць праводзiцца i з асобнымi вучнямi. Гэтыя гадзiны не тарыфiкуюцца. Аплата настаўнiку ажыццяўляецца за фактычна адпрацаваны час.
Заняткi па iнтарэсах у пачатковых класах могуць арганiзоўвацца пры любой напаўняльнасцi груп.
23. Заняткi па вывучэннi асобнымi вучнямi роднай мовы i лiтаратуры нацыянальнай меншасцi ў выпадку правядзення ix за кошт гадзiн школьнага кампанента арганiзуюцца пры любой напаўняльнасцi груп. Магчыма стварэнне груп з вучняў паралельных класаў.
24. У другiм паўгоддзi ў XI класах праводзiцца абавязковы факультатыўны курс "Вялiкая Айчынная вайна савецкага народа" (у кантэксце другой сусветнай вайны) у аб'ёме 18 гадзiн. На вывучэнне гэтага факультатыўнага курса можна выкарыстаць 8 гадзiн з адведзенага часу на вывучэнне прадметаў "Гiсторыя Беларусi" i "Сусветная гiсторыя". Астатнiя заняткi (10 гадзiн) праводзяцца ў пазаўрочны час за кошт гадзiн школьнага кампанента.
25. Размеркаванне агульнай фiнансуемай колькасцi гадзiн вучэбнага плана па класах з'яўляецца прыкладным, рэкамендацыйным. Агульная колькасць гадзiн вучэбнага плана ва ўстановах адукацыi размяркоўваецца тарыфiкацыйнай камiсiяй i зацвярджаецца загадам дырэктара. У выпадку, калi ўстановы, якiя працуюць у сельскiх населеных пунктах, не выкарыстоўваюць па аб'ектыўных прычынах агульную колькасць фiнансуемых гадзiн, за кошт гэтых гадзiн у раёне (па рашэннi ўпраўлення (аддзела) адукацыi) могуць стварацца мiжшкольныя факультатывы i спецкурсы для наведвання ix вучнямi з некалькiх устаноў.
26. Звыш агульнай колькасцi гадзiн, прадугледжаных у дадатках да вучэбнага плана, у пазаўрочны час выдзяляюцца гадзiны:
ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй i прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi, у мiжшкольных вучэбна-вытворчых камбiнатах працоўнага навучання i прафесiянальнай арыентацыi вучняў, на базе якiх ажыццяўляецца прафесiянальнае навучанне вучняў X - XI класаў рабоце на трактарах i сельскагаспадарчых машынах, на iндывiдуальнае навучанне ваджэнню трактараў - па 15 гадзiн на кожнага вучня X класа i па 5 гадзiн - XI класа;
ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй i прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi, у мiжшкольных вучэбна-вытворчых камбiнатах працоўнага навучання i прафесiянальнай арыентацыi, на базе якiх ажыццяўляецца навучанне вучняў X - XI класаў асновам жывёлагадоўлi, механiзацыi жывёлагадоўчых фермаў i комплексаў, асновам паляводства, аграхiмii i лесаводства, на iндывiдуальнае навучанне ваджэнню трактара - па 20 гадзiн на кожнага вучня XI класа;
ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй i прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi, у мiжшкольных вучэбна-вытворчых камбiнатах працоўнага навучання i прафесiянальнай арыентацыi, на базе якiх вядзецца падрыхтоўка вадзiцеляў катэгорый "B" i "C", на iндывiдуальнае навучанне ваджэнню - 60 гадзiн (па 10 гадзiн на практыку па ваджэннi аўтамабiляў катэгорыi "B" i 50 гадзiн на практыку па ваджэннi аўтамабiляў катэгорыi "C"), у тым лiку пры 3-гадовым тэрмiне навучання ў IX класе - па 10 гадзiн, у X - XI класах - па 25 гадзiн на кожнага вучня; пры 2-гадовым - у X - XI класах - па 30 гадзiн на кожнага вучня.
27. З улiкам пажаданняў вучняў i ix законных прадстаўнiкоў па рашэннi педагагiчнага савета ў X - XI класах можа ажыццяўляцца працоўнае (прафесiянальнае) навучанне, на якое выкарыстоўваецца 5 гадзiн школьнага кампанента. Пры гэтым дзяленне класаў на групы ажыццяўляецца ў парадку, якi прадугледжаны пунктам 16 гэтага вучэбнага плана пры арганiзацыi заняткаў па працоўным навучаннi.
З вучнямi X класа, якiя праходзяць працоўнае (прафесiянальнае) навучанне, вытворчая практыка праводзiцца толькi па профiлю навучання на працягу 20 дзён па 6 гадзiн у дзень (усяго 120 гадзiн). Дзяленне класаў на 2 групы пры правядзеннi вытворчай практыкi ажыццяўляецца пры ўмове вывучэння двух профiляў у тым жа парадку, як i пры арганiзацыi заняткаў па працоўным навучаннi. Калi ў класе з абазначанай напаўняльнасцю вывучаецца адзiн профiль, дзяленне класаў пры правядзеннi вытворчай практыкi дапускаецца ў тым выпадку, калi яна праводзiцца ў мiжшкольных вучэбна-вытворчых камбiнатах, школьных i мiжшкольных вучэбна-вытворчых майстэрнях, ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi, майстэрнях прадпрыемстваў (калгасаў, саўгасаў), у якiх няма магчымасцi размясцiць адначасова ўсix вучняў класа.
28. Тэкставай часткай вучэбнага плана для правядзення заняткаў па рытмiцы i танцах прадугледжаны дадатковыя канцэртмайстарскiя (акампанiятарскiя) гадзiны, якiя фiнансуюцца ў поўным аб'ёме гадзiн, вызначаных вучэбным планам на правядзенне заняткаў па рытмiцы i танцах (100% вучэбнага часу). Напрыклад, да дзяржаўнага кампанента вучэбнага плана дабаўляюцца заняткi па рытмiцы i танцах у I - IV класах у аб'ёме 1 гадзiны ў тыдзень у кожным класе з выкарыстаннем 4 гадзiн школьнага кампанента. Тэкставай часткай вучэбнага плана для правядзення заняткаў па рытмiцы i танцах прадугледжаны канцэртмайстарскiя (акампанiятарскiя) гадзiны ў аб'ёме 100% вучэбнага часу - у дадзеным выпадку 4 гадзiны. Такiм чынам, агульная колькасць гадзiн для правядзення заняткаў па рытмiцы i танцах складае ў I - IV класах 8 гадзiн, з якiх 4 гадзiны школьнага кампанента (размеркаванне гадзiн па класах), а 4 гадзiны прадугледжаны тэкставай часткай вучэбнага плана.
Такiм жа чынам ажыццяўляецца, напрыклад, дзяленне класаў на групы i адпаведнае вызначэнне гадзiн на арганiзацыю заняткаў (пры дастатковай напаўняльнасцi) па замежных мовах у I - IV класах, па другой замежнай мове ў V - XI класах. Так, у VII класе на вывучэнне другой замежнай мовы могуць быць выкарыстаны 2 гадзiны са школьнага кампанента. Фактычна на арганiзацыю заняткаў па другой замежнай мове пры дзяленнi класа на дзве групы патрабуюцца 4 гадзiны. Дадатковыя 2 гадзiны прадугледжаны тэкставай часткай вучэбнага плана.
Выкладзены падыход да вызначэння агульнай фiнансуемай колькасцi гадзiн спалучэннем лiчбавай i тэкставай частак вучэбнага плана ажыццяўляецца толькi пры наяўнасцi ў вучэбным плане адпаведных заўваг.
29. На працягу навучальнага года з вучнямi II - IX класаў праводзяцца абавязковыя заняткi па асновах бяспекi жыццядзейнасцi ў наступным аб'ёме:
правiлы дарожнага руху - 7 заняткаў у II - IX класах;
правiлы пажарнай бяспекi - 7 заняткаў у II - IX класах;
абарона насельнiцтва ад надзвычайных абставiн - 2 заняткi ў V - VII класах, 8 заняткаў у VIII - IX класах;
бяспека жыцця i здароўя - 2 гадзiны ў II - VII класах i 4 гадзiны ў VIII - IX класах.
У школах, размешчаных на тэрыторыi радыяцыйнага забруджання, заняткi па радыяцыйнай бяспецы праводзяцца ў II - XI класах: у II - IV класах - 4 заняткi, у V - XI класах - 8 заняткаў.
Усе гэтыя заняткi з'яўляюцца абавязковымi i праводзяцца ў пазаўрочны час. Аплата настаўнiкам за правядзенне заняткаў па асновах бяспекi жыццядзейнасцi ажыццяўляецца за фактычна адпрацаваны час за кошт гадзiн школьнага кампанента.
30. Заняткi па бiблiятэчна-бiблiяграфiчнай культуры праводзяцца ў I - IX класах у адпаведнасцi з праграмай "Асновы бiблiятэчна-бiблiяграфiчных ведаў вучняў I - IX класаў" (Зборнiк нарматыўных дакументаў Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь, 1992, N 3).
Тэмы заняткаў з вучнямi I - IV класаў па бiблiятэчна-бiблiяграфiчнай культуры ўключаны ў праграму пачатковых класаў.
У I - IX класах заняткi па бiблiятэчна-бiблiяграфiчнай культуры па рашэннi дырэктара ўстановы праводзяцца настаўнiкамi пачатковых класаў, мовы i лiтаратуры або бiблiятэчнымi работнiкамi i аплачваюцца за кошт гадзiн школьнага кампанента за фактычна адпрацаваны час.
31. Ва ўстановах сельскiх населеных пунктаў дадаткова да вызначанай вучэбным планам агульнай колькасцi гадзiн на кожную паралель класаў дадаецца па 2 гадзiны. Максiмальная дадатковая колькасць гадзiн для адной паралелi I - XI класаў - 24 гадзiны (напрыклад, I-А, I-Б класы - 2 гадзiны, II клас - 2 гадзiны, III-А, III-Б, III-В класы - 2 гадзiны i гэтак далей па 2 гадзiны для ўсix астатнiх паралеляў класаў).
32. Ва ўстановах могуць стварацца класы iнтэграванага навучання. Пры наяўнасцi ў класе iнтэграванага навучання 3 чалавек з цяжкай паталогiяй аднароднага характару, або 6 чалавек з аднароднымi неглыбокiмi парушэннямi цi не больш за 2 чалавекi з цяжкай паталогiяй неаднароднага характару, або не больш за 4 чалавекi з неаднароднымi неглыбокiмi парушэннямi ў iм працуюць настаўнiк i настаўнiк-дэфектолаг. Настаўнiк-дэфектолаг праводзiць заняткi з дзецьмi з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця па асноўных вучэбных прадметах або складаных тэмах гэтых прадметаў асобна.
Пры наяўнасцi ў класе iнтэграванага навучання меншай колькасцi вучняў з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця настаўнiк-дэфектолаг праводзiць карэкцыйна-педагагiчныя заняткi з разлiку 8 гадзiн у тыдзень на аднаго вучня з цяжкай паталогiяй i 4 гадзiны ў тыдзень - на аднаго вучня з неглыбокiмi парушэннямi.
33. Установа выкарыстоўвае ў поўным аб'ёме гадзiны школьнага кампанента, якiя прадугледжаны вучэбным планам. Пры гэтым забяспечваецца якаснае правядзенне заняткаў у межах гадзiн школьнага кампанента.
Дадатак 1
РАЗМЕРКАВАННЕ ГАДЗIН ПА ВУЧЭБНЫХ ПРАДМЕТАХ I - IV КЛАСАЎ
УСТАНОЎ, ЯКIЯ ЗАБЯСПЕЧВАЮЦЬ АТРЫМАННЕ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ
АДУКАЦЫI (5-ДЗЁННЫ ВУЧЭБНЫ ТЫДЗЕНЬ)
         Вучэбныя прадметы         Колькасць гадзiн у тыдзень    
             па класах           
    I    
  II   
  III  
  IV   
                     I. Дзяржаўны кампанент                       
1. Уводзiны ў школьнае жыццё    
Верасень 2. Беларуская мова              
 6(1) <*>
  6(2) 
  6(3) 
  7(3) 
3. Руская мова                  
   1(6)  
  2(6) 
  3(6) 
  3(7) 
4. Замежная мова                
  0 - 3  
 0 - 3 
 0 - 3 
 0 - 3 
5. Матэматыка                   
    4    
   4   
   4   
   4   
6. Чалавек i свет               
    1    
   2   
   2   
   1   
7. Мая Радзiма - Беларусь       
    -    
   -   
   -   
   1   
8. Выяўленчае мастацтва         
    2    
   1   
   1   
   1   
9. Музыка                       
    1    
   1   
   1   
   1   
10. Працоўнае навучанне         
    1    
   1   
   1   
   1   
11. Фiзiчная культура           
    3    
   3   
   3   
   3   
    Усяго:                      
   19    
  20   
  21   
  22   
                      II. Школьны кампанент                       
   Вызначаецца  i  размяркоўваецца   педагагiчным  саветам  школы,
зыходзячы  з рознiцы  памiж агульнай колькасцю  гадзiн i колькасцю
гадзiн дзяржаўнага кампанента.                                    
Максiмальная вучэбная нагрузка  
на аднаго вучня:                
 ва ўстановах, якiя             
 забяспечваюць атрыманне        
 агульнай сярэдняй адукацыi     
   21    


  22   


  23   


  24   


 ва ўстановах (класах) з        
 павышаным цi паглыбленым       
 вывучэннем замежнай мовы       
   22    


  23   


  24   


  25   


Агульная колькасць гадзiн, якая 
фiнансуецца з бюджэту:          
 ва ўстановах, якiя             
 забяспечваюць атрыманне        
 агульнай сярэдняй адукацыi     
   23    


  26   


  27   


  28   


 ва ўстановах (класах) з        
 павышаным цi паглыбленым       
 вывучэннем замежнай мовы       
   24    


  27   


  28   


  29   


------------------------------------
<*> Першая лiчба азначае колькасць гадзiн у школе з беларускай мовай навучання, другая (у дужках) - у школе з рускай мовай навучання.
Дадатак 2
РАЗМЕРКАВАННЕ ГАДЗIН ПА ВУЧЭБНЫХ ПРАДМЕТАХ V - VIII'
КЛАСАЎ УСТАНОЎ, ЯКIЯ ЗАБЯСПЕЧВАЮЦЬ АТРЫМАННЕ АГУЛЬНАЙ
СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI З 12-ГАДОВЫМ ТЭРМIНАМ НАВУЧАННЯ
(5-ДЗЁННЫ ВУЧЭБНЫ ТЫДЗЕНЬ)
         Вучэбныя прадметы          Колькасць гадзiн у тыдзень   
            па класах          
   V   
   VI  
  VII  
 VIII' 
                    I. Дзяржаўны кампанент                        
1. Беларуская мова                
   3   
   3   
   2   
   2   
2. Беларуская лiтаратура          
   2   
   2   
   2   
  2/1  
3. Руская мова                    
   3   
   3   
   2   
   2   
4. Руская лiтаратура              
  2/1  
  2/1  
   2   
  1/2  
5. Замежная мова                  
 2-3-5 
 2-3-5 
 2-3-5 


База данных актуализирована по состоянию на 14.02.2020

Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.

Политика конфиденциальности